Obchodne podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Monexy, s.r.o. (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Monexy, s.r.o., so sídlom Špitálska 53, 811 01 Bratislava, IČO: 47 034 467, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 87524/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci.

1.2. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.2.1. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.2.2. Podnikateľom sa rozumie:

• osoba zapísaná v obchodnom registri,

• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

• osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. 2. KÚPNA ZMLUVA

2.1. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na email uvedený v objednávke. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie VOP a reklamačný poriadok predávajúceho.

2.2. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2.3. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

2.4. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

3. OBJEDNÁVANIE

3.1. Kupujúci si môže u predávajúceho objednať tovar osobne, telefonicky, e-mailom.

3.2. Objednávka musí obsahovať:

3.2.1. V prípade podnikateľa: obchodný názov firmy, sídlo firmy, IČO, DIČ, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu.

3.2.2. V prípade spotrebiteľa: Meno a priezvisko, adresa, rodné číslo alebo dátum narodenia, telefónne číslo alebo e-mail, presný popis tovaru (služby) a počet.

3.3. Objednávka staršia ako 10 dní bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Toto má za následok vyradenie objednávky z evidencie a jej následné zrušenie.

4.CENY

4.1. Všetky ceny sú zmluvné.

4.2. Na webstranke sú vždy aktuálne a platné ceny.

4.3. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH (pre kupujúcích na Slovensku a EU), pre kupujúcích mímo EU bez DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

4.4. Akciové ceny platia po dobu časovo určenú.

4.5. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, predávajúci neručí.

5. DOKLADY

5.1. Faktúra bude zaslana kupujúcemu do e-mailu, alebo ich dostane kupujúci osobne. Všetky platné doklady musia obsahovať podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ: V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) (ďalej len „Zákon“) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Vyrobca softweru a Monexy, s.r.o. poskytuju možnosť kupujúcím bezoplatne vyskušať software v priebehu 14 dní. Kupujúci zasiela objednavku len po 14 dňoch určenych na vyskušanie a prehlasuje že kupúje licenciu po uplynutiu 14 dní z datumu inštalacie softweru na počitač. Ak kupujúci rozhodne nie pokračovať využitie softwaru musí ho vymazať z počitača.

6.2. Softvér ponúkaný firmou Monexy s.r.o. sa dodáva "bez záruky" - predpokladá sa, že používateľ si na voľne prístupnej skúšobnej verzii vopred vyskúša a overí funkčnosť softvéru a jeho kompatibilitu s inštalovaným operačným systémom a HW komponentami. Nie je preto možné reklamovať zakúpenú licenciu softvéru len preto, že softvér nefunguje podľa predstáv používateľa. V čase záväzného objednania licencie sa už prepokladá, že sofvér jeho predstavy spĺňa.

6.3. V zmysle ustanovenia § 7 odsek 6 Zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o ustanovenie definované v bode i) Zákona, konkrétne ide o predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil ako aj ustanovenie definované v bode l) Zákona, konkrétne o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť výhradne platobnou kartou cez platobnu branu na našej webstranke.

7.2. Po realizácii platby Predavajúci zašle cez e-mail kupujúcemu potvrdenie do 24 hodin od momentu platby.

8. DODACIE PODMIENKY

8.1. Po úhrade objednavky kupujúci dostane pristupovy kod na svoju e-mailovu adresu behom 24 hodin.

9. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

9.1. Ak nie je uvedené inak, firma Monexy s.r.o. poskytuje na dodávany softvér záruky v rovnakom rozsahu, v akom ich poskytuje sám autor (výrobca). Reklamácia sa dá uplatniť len v tých prípadoch, kedy dodané licenčné údaje nie je možné použiť k aktivácii platenej verzie objednaného softvéru. Reklamovať nie je možné chyby alebo funkciu  softvéru. V prípade, že softvér bol dodaný na fyzickom médiu, reklamáciu je možné uplatniť na závadu samotného inštalačného média.

9.2. Uplatnenie reklamácie Reklamáciu Softwarového produktu je možné uplatniť písomne na adresu sídla spoločnosti Monexy, s.r.o.

Reklamácia musí obsahovať:

-identifikáciu Vlastníka licencie alebo kupujúceho vrátane uvedenia kontaktnej osoby a kontaktných údajov,

-presné označenie reklamovaného Softwarového produktu, vrátane inštalačného čísla licencie, alebo reklamovaného tovaru,

-popis reklamovanej chyby,

-kópiu dokladu (e-mail) o zakúpení Softwarového produktu,

-príručky alebo inštalačné média, ktorých chyba je reklamovaná,

Pokiaľ je pre niektoré druhy tovaru ich výrobcom špecifikovaný zvláštny zoznam oprávnených záručných stredísk, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu v týchto odborných servisoch.

Vlastník licencie, resp. kupujúci, vykonáva zaslanie predmetu reklamácie na vlastné náklady a zodpovednosť.

9.3. Vybavenie reklamácie

Riadne uplatnená reklamácia bude vybavená na mail Monexy sro v súlade s týmito VOP a obchodným, resp. občianskym zákonníkom.

Príručky a inštalačné médiá vykazujúce zjavné poškodenie či zjavné chyby obsahu budú v rámci záruky bezplatne vymenené za bezchybné a Monexy, s.r.o. ich zašle Vlastníkovi licencie na vlastné náklady.

Reklamované chyby funkcionality programu budú preverené. O výsledku šetrenia bude Užívateľ informovaný e mailom alebo písomne. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, bude Užívateľovi bezplatne poskytnutá aktualizácia Softwarového produktu riešiaca reklamovanú chybu.

O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie Monexy, s.r.o. kupujúceho e-mailom alebo písomne.

Po vybavení reklamácie odovzdá Monexy, s.r.o. tovar späť kupujúcemu vrátane písomného potvrdenia s uvedením spôsobu vybavenia reklamácie a prípadného vykonania opravy a doby jej trvania. Pokiaľ bol tovar zaslaný na reklamáciu prepravnou službou, bude po vybavení reklamácie touto cestou zaslaný na adresu kupujúceho.

V prípade, že nie je možné preukázať, že chyba Softwarového produktu bola spôsobená spoločnosťou Monexy, s.r.o., alebo v prípade neoprávnenej reklamácie bude Vlastníkovi licencie, resp. kupujúcemu účtovaná činnosť spojená so zisťovaním príčiny, overovaním alebo odstraňovaním chyby uvádzanej Vlastníkom licencie, resp. kupujúcim podľa cenníka individuálnych služieb platného v čase vykonávania týchto úkonov. Táto dohoda sa nepoužije v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ.

10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

10.1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

10.2. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

10.3. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho: Monexy, s.r.o., Špitálska 53, 811 01 Bratislava. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom e-mailu na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Tieto VOP sú platné a účinné od 17.2.2016 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok.

11.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

11.3. Tieto VOP sú zverejnené na stránkach predávajúceho http://www.soft-pay.sk/ .